2010, ഒക്‌ടോബർ 21, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഗുരു സ്മരണയും, ഒമാനി കവിതകളുടെ പ്രകാശനവുംഅഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: