2010, സെപ്റ്റംബർ 20, തിങ്കളാഴ്‌ച

റീനക്ക് വീട് - ഗൾഫ് മാധ്യമം - September 19th

സാന്ത്വനസ്പർശവുമായി ഇടം അംഗങ്ങൾസഹായിച്ച
റീനക്ക് വീട് എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്യമായി